NEWSROOM

[星洲日報] 興業調降耐慕志盈利11.8%至12.7%

30 July 2010

耐慕志(DAIBOCI, 8125, 主板工業產品組)第二季淨利420萬令吉,低於市場預測來,主要是營運賺幅低及有效稅率較高。

興業研究表示,耐慕志2010年至2012年營運盈利賺幅預測由原本的14%至14.5%調低至11.8%至12.7%。

Registered Office
SCIENTEX PACKAGING (AYER KEROH) BERHAD
No. 9, Persiaran Selangor,
Seksyen 15, 40200
Shah Alam, Selangor,
Malaysia

 

Tel No. : +60355248888/+60355191325
Fax No. : +603 5519 1884

Scientex Packaging (Ayer Keroh) Berhad 197201001354 (12994-W). All Rights Reserved.

News Room [星洲日報] 興業調降耐慕志盈利11.8%至12.7%